HÅLLBART                                       VÄLMÅENDE                                      MEDVETEN                                      NÄRVARO                                                         
Section Collage
Master project 2022
hi
HÅLLBART VÄLMÅENDE existerar i intersektionen mellan arkitektur, stadsplanering och medvetandet. Med insikter från mindfulness och principer för hållbarhet skapar ELAK arkitektur för individens välmående som samtidigt främjar planet och medmänniskor.
Hej
Vi påverkas individuellt av den byggda miljön och med våra individuella upplevelser skapar miljön vi delar gemensamt. Och när arkitektur och samhällsplanering summeras ner till det som FN kallar hållbar utveckling i dess tre dimensioner; det sociala, miljön och ekonomin med de vägledande orden; ”Hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov” så är det tydligt att hållbar utveckling har blivit en slutskedes analys och ett ytterligare krav som vi behöver uppnå bland alla övriga behov.
Lyktstolpe modul 3d print 
Formex design talents 2023
Mdf, concrete and plastic model
Final project 2019
Exploration
Master projekt 2022
Men för att nå hållbarhetens fulla potential måste vi förstå att våra behov är baserade på ett subjektivt upplevande av situationen vi befinner oss i. Hållbarhet behöver därför finnas med redan när vi definierar våra behov, inte genom att göra våra ohållbara behov, mer hållbara. Det finns många kloka filosofer som säger att vi måste inse att historien skrivs just nu, och det är nu vi avgör hur framtiden blir. När vi garderar oss för framtiden likt beskrivet i FN´s klimatmål så missar vi att det är vi som också formar framtidens människor och deras behov.

Sammantaget betyder det att människan är påverkad av sin omgivning, en omgivning som styr våra behov och därmed också våra beteenden. Att skapa en arkitektur och stadsplanering för situationer där vi ser den egna lyckan genom den totala upplevelsen av oss själva i relation till allt det andra som finns i vår omgivning, genom varandra och vår planet är därför tillvägagångssättet som behövs för att skapa hållbarhet i nutid, för framtiden.
Axonometrisk analys
Master projekt 2022
Planritning - Vatten
Master projekt 2022
Livepodd NEST
Kvarteret Utopia 2023
Manifesto poster
Final project 2019
Sektion med kvinnans sysslor
Mod[er] Kadifekale
Foto Lyktstolpe
Design Talents Formex 2023

Västvärldens gemensamma förståelse av välbefinnande har formats av samhälleliga idéer om att långsiktig lycka uppnås genom att tillfredsställa och säkra vissa behov (Maslows behovspyramid). Dessa behov har formats av fysiska nödvändigheter såväl som upplevda behov, begär. Denna uppfattning om välbefinnande är problematisk eftersom den baserar vårt välbefinnande på omständighetsfaktorer snarare än att identifiera det som något som existerar inom oss själva, att det faktiskt är ett `state of mind'. ​​​​​​​
Produktbild Lyktstolpe
Designtorget 2023
Analys Karta
Kandidatprojekt 2020
Modell
Betong
HEJ IGEN!
Genom att se välbefinnande som en konsekvens av yttre faktorer främjar vi en kultur av strävan och konsumtion. Idéer om att uppnå välbefinnande genom ackumulering skadar vår miljö samtidigt som vi flyttar vår källa till välbefinnande bort från oss själva. Detta har inte bara stor påverkan på vår miljö, utan det får också stora konsekvenser för vår egen lycka, vår mänsklighet och vår förmåga till empati. När din egen lycka definieras av det yttre, och din lycka mäts i förhållande till andras (ofta genom kort tid och litet avstånd), ställs din lycka mot andras lycka.
Workshop Change the game och Balticgruppen
Kvarteret Utopia 2023

Workshop Change the game och Balticgruppen
Kvarteret Utopia 2023
I det moderna samhället är NÄRVARO inte bara ett ord som är riktat mot ett deltagande, utan också ett ord som är riktad mot en kvalitet av den egna upplevelsen. Det är en uppmärksammad lyhördhet som får oss att infinna oss i världen istället för i våra egna målande beskrivningar och sanningar av en subjektivt tolkad värld. ​​​Sådant närvarande möjliggör ett borttappande av missgynnsamma koncept som annars kan hindra den visaste relationen till situationen vi befinner oss i. På så sätt får användaren fler valmöjligheter i sin vardag och låser inte in sig i skenbara problem och får möjlighet att skapa beteenden som riktar sig mot välmående för sig själva, sina medmänniskor och hela sin omgivning.
Kollage
Kandidatprojekt 2020
För att förstå sig på vad närvaro betyder på en fysisk plats i en faktiskt situation behöver man förstå vilka beteenden som finns och vilka behov som skapats av aktörerna på platsen. När man utgår från dem kan man systematisk och strategisk skapa arkitektur för den platsens specifika möjligheter. Att utgå från de som använder platsen är av största vikt, för att skapa hållbart välmående i nutid, för framtiden.
Infografik
Master project 2022
Plan
Masterprojekt 2022
Karta Umeå
Masterprojekt 2022
Karta Världen
Masterprojekt 2022